Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Súhlas na výrub dreviny

Vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

Vybavuje: odbor stavebnej správy, 3. poschodie, č. dv. 347 t. č.: 53 03 268, e-mail: stavebnasprava@zvolen.sk


Potrebujete:

Vyplnené tlačivo, ktoré nájdete nizsie pod týmto textom  resp. dostanete v kancelárii prvého kontaktu alebo na odbore stavebnej správy. Vyplnenú žiadosť doloženú situačným snímkom a dokladom o vlastníckych vzťahoch pozemku, na ktorom dreviny rastú, podajte na podateľni MsÚ vo Zvolene, alebo zašlite na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen


Prílohy k žiadosti:
1. Parcelné číslo a katastrálne územie, na ktorom drevina rastie.
2. Písomný súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom.
3. Kópia katastrálnej mapy s listom vlastníctva alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne a identifikáciu vlastníckych vzťahov k pozemku, na ktorom drevina rastie (napr. situačný snímok z digitálnej technickej mapy mesta s výpisom z katastrálnej mapy), so zakreslením drevín, ktorých výrub sa požaduje.
4. Súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom.
5. Špecifikáciu drevín, ktoré sa majú vyrúbať, t.j. druh, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje alebo výmera krovitého porastu.
6. Odôvodnenie žiadosti.
7. Doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti (prípadne vyznačenie o zaplatení poplatku na spodnej časti žiadosti).


Upozornenie: V prípade udelenia súhlasu k výrubu drevín, stanoví Mesto Zvolen v rozhodnutí lehotu, v ktorej sa bude výrub realizovať ako aj podmienky výrubu. Rozhodnutie doručí Mestský úrad žiadateľovi a organizáciám resp. osobám, ktoré sú rozhodnutím dotknuté.


Poplatky:

1. fyzická osoba - 10 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie - 100 €


Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti, v prípade platby do pokladne MsÚ vo Zvolene si nechá žiadateľ jeho uhradenie potvrdiť na žiadosti o vydanie súhlasu.


Lehota na vybavenie: v jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania, rozhodne správny orgán bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.


 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf(41.9 kB)výrub drevín


Úvodná stránka