Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor správy majetku

Zamestnanci - kontakty

 

Ing. Anna Mazánová - vedúca, 045 5 303 237, anna.mazanova@zvolen.sk

 

Majetkovo-právne oddelenie

JUDr. Jana Pásztorová - vedúca, 045 5 303 245, jana.pasztorova@zvolen.sk  

Oľga Tomanová - 045 5 303 245, olga.tomanova@zvolen.sk

Zuzana Kožáková - 045 5 303 244, zuzana.kozakova@zvolen.sk

Ing. Henrieta Kortišová- 045 5 303 244, henrieta.kortisova@zvolen.sk

Anna Ďurišová - 045 5 303 242, anna.durisova@zvolen.sk

Jozef Balák - 045 5 303 255, jozef.balak@zvolen.sk

 

Oddelenie technického zabezpečenia majetku mesta

Ing. Alena Vaľková - vedúca, 045 5 303 259, alena.valkova@zvolen.sk

Mgr. Dana Ambrózyová - 045 5 303 259, dana.ambrozyova@zvolen.sk

Ing. Kvetoslava Kaňuščáková - 045 5 303 258, kvetoslava.kanuscakova@zvolen.sk

Ján Messinger - 045 5 303 258, jan.messinger@zvolen.sk

 

Oddelenie obchodu a služieb

Ing.Karol Bocek - vedúci, 045 5 303 260, karol.bocek@zvolen.sk

Ing.Adriana Hlavatá - 045 5 303 217, adriana.hlavata@zvolen.sk

 

 


 

Činnosť odboru

Odbor správy majetku patrí do úseku prednostu. Odbor správy majetku najmä:

a) vypracúva a posudzuje zmluvy vo vymedzenej oblasti,

b) rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku,

c) spolupracuje pri riešení reštitučných nárokov oprávnených osôb,

d) zvoláva a riadi ponukové konania, výberové konania a dražby pri predaji a prenájme majetku mesta,

e) kontroluje plnenia zmlúv, vyhotovených na odbore,

f) spravuje mestský majetok z pohľadu majetkovo-právneho,

g) zabezpečuje spracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k zmluvným prevodom, záložným právam a vkladom majetku do spoločností,

h) spolupracuje pri zakladaní a zriaďovaní právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Mesto Zvolen v rozsahu majetkovej účasti,

i) zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí okrem majetku zvereného do správy rozpočtových organizácií zriadených mestom,

j) koordinuje a zodpovedá za prípravu a realizáciu jarmokov a trhov,

k) rieši v spolupráci s právnym oddelením reštitučné nároky oprávnených osôb,

l) zabezpečuje oblasť požiarnej ochrany mesta,

Odbor správy majetku sa člení na:

a) oddelenie majetkovo-právne,
b) oddelenie technického zabezpečenia majetku,
c) oddelenie podnikateľských aktivít.

 

Majetkovo-právne oddelenie
Oddelenie majetkovo-právne plní hlavne tieto úlohy:

a) vedie centrálnu evidenciu mestského hnuteľného a nehnuteľného majetku,
b) zodpovedá za sledovanie pohybu majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
c) zodpovedá za odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie,
d) zabezpečuje inventúry majetku a porovnanie s účtovným stavom,
e) pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku a preberanie majetku pri prechode kompetencií,
f) zodpovedá za centrálnu evidenciu všetkých zmluvných vzťahov mesta Zvolen vo vymedzenej oblasti,
g) vypracúva zmluvy k prenájmu pozemkov, verejných priestranstiev mesta a nebytových priestorov,
h) vypracúva kúpne zmluvy, návrhy na vklad pri prevode pozemkov a nebytových priestorov,
i) rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva pozemkov na území mesta,
j) vykonáva inventarizáciu majetku vo vlastníctve mesta,
k) zabezpečuje spracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k zmluvným prevodom, záložným právam a vkladom majetku do spoločností,
l) vypracúva nájomné zmluvy a ich doplnky na nebytové priestory, stavby a zariadenia,
m) zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí,
n) vedie bytovú agendu.

 

Oddelenie technického zabezpečenia majetku mesta
Oddelenie technického zabezpečenia majetku plní najmä úlohy k objektom, ktoré má v správe:
a) vykonáva
- správu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta,
- prenájom budov, stavieb a zariadení mesta, odovzdávanie priestorov, obhliadky,
- kontrolu a odpisovanie stavov meračov energií, inventarizáciu majetku,
- kontrolu zmluvne dohodnutých činností v prenajatých priestoroch a povolenia vydané na ich úpravy a prestavby,
- revízie elektroinštalácie a rozvodov, bleskozvodov, tlakových nádob vyhradených technických zariadení,
- sledovanie a vyhodnocovanie energetickej náročnosti budov a návrhy na opatrenia,
- evidenciu pasportov a revíznych kníh,
b) uzatvára zmluvy na dodávku energií s ich dodávateľmi a sleduje ich úhrady,
c) na základe uzatvorených nájomných zmlúv vystavuje zálohové platby nájomného a ostatných predpísaných platieb a sleduje ich úhrady,
d) spracúva podklady k vymáhaniu pohľadávok a nedoplatkov,
e) plánuje a realizuje
- stredné a generálne opravy,
- údržbu a rekonštrukcie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta,
f) zabezpečuje oblasť požiarnej ochrany mesta,
g) spolupracuje s mestskou políciou pri ochrane majetku mesta.

 

Oddelenie obchodu a služieb
Oddelenie obchodu a služieb plní hlavne tieto úlohy:
a) vypracúva návrhy súhlasov na ambulantný predaj tovarov,
b) zabezpečuje prípravu a realizáciu jarmokov a vianočných trhov v súčinnosti s inými organizačnými útvarmi mesta,
c) eviduje čas predaja a čas prevádzky služieb,
d) povoľuje jednorázové predĺženie času prevádzky v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby a to pri konaní hromadných spoločenských akcií,
e) vypracúva návrhy povolení na individuálne predĺženie času predaja a času prevádzky služieb,
f) eviduje zrušenie prevádzky oznámené podnikateľským subjektom,
g) vedie a aktualizuje centrálnu evidenciu subjektov, ktoré na území mesta podnikajú,
h) vydáva záväzné stanoviská k začatiu činnosti a k umiestneniu zariadenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
i) vydáva stanoviská k začatiu činnosti neštátneho zdravotného zariadenia na území mesta,
j) vydáva individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,
k) zodpovedá za prevádzkovanie tržnice,
l) zodpovedá za prevádzkovanie cintorínov,
m) zodpovedá za prevádzkovanie verejných WC,
n) vydáva oprávnenie na vjazd do pešej zóny pre organizácie zabezpečujúce kultúrne podujatie, promo akcie a na ambulantný predaj,
o) vedie a aktualizuje centrálnu evidenciu subjektov, ktoré na území mesta podnikajú,
p) poskytuje súčinnosť pri kontrolách vykonávaných odborom živnostenského podnikania a regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo veciach hygieny prevádzok na území mesta,
r) vyhotovuje osvedčenia o samostatne hospodáriacich roľníkoch a vedie evidenciu v tejto oblasti.


 


Úvodná stránka