Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácie

Žiadosť o dotácie na rok 2020

Žiadosti o dotácie na rok 2020 sa prijímajú do 30. septembra 2019.

Žiadosť je potrebné predložiť v písomnej, aj v elektronickej podobe.

 

ŽIADOSŤ vrátane príloh v zmysle VZN č. 179 je potrebné predložiť v písomnej podobe v DVOCH vyhotoveniachdo 30.09.2019.

Vzhľadom na pripravovanú elektronizáciu podávania žiadostí o dotáciu, Mesto Zvolen pripravilo skúšobnú testovaciu verziu podávania žiadostí o dotáciu cez portál: https: //zvolen.egrant.sk

Prosíme žiadateľov o dotáciu, aby spolu s písomnou  žiadosťou vyplnili aj elektronickú žiadosť o dotáciu prostredníctvom stránky https: //zvolen.egrant.sk.

Jedná sa zatiaľ o testovaciu verziu, ktorej upravená podoba sa bude používať v rámci modernizácie procesov samosprávy. Na prípadné nedostatky pri vypĺňaní elektronickej žiadosti vás preto v rámci skvalitňovania služieb prosíme upozorniť na e-mail: dzachenska@zvolen.sk.


 

Poskytovanie dotácií od Mesta Zvolen

Vybavuje: odbor rozvoja mesta, 3. posch., č. dv. 354, t.č.: 53 03 208, e-mail: mesto@zvolen.sk, denisa.zachenska@zvolen.sk 

Potrebujete: vyplnenú žiadosť, ktorú dostanete na odbore rozvoja mesta, v kancelárii prvého kontaktu, alebo si ju môžete stiahnuť nižšie na tejto stránke.

Mesto môže poskytnúť dotáciu:

a) právnickým osobám, ktorých je zakladateľom, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo na prospech rozvoja územia v oblastiach uvedených v bode 2 článku 2 VZN č. 179,
b) iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Zvolen, alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta Zvolen alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Zvolen, a to na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti v oblastiach uvedených v bode 2 článku 2 VZN č. 179.
2. Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa bodu 1 písm. b) článku 2, VZN č. 179 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
3.  Mesto môže zo svojho rozpočtu poskytnúť dotáciu na projekty v oblasti:
a.výchova, vzdelávanie a spoločenské hodnoty, veda a výskum na lokálnej úrovni, komunitný rozvoj,
b. kultúra, umenie a kultúrny priemysel,
c. sociálne služby a zdravotníctvo, ochrana a podpora zdravia, prevencia sociálno-patologických javov
d. miestny ekonomický rozvoj, cestovný ruch, medzinárodné vzťahy
e. životné prostredie a ekológia,
f. šport a mládež.

Žiadosť spolu s povinnými prílohami doručí žiadateľ
v DVOCH vyhotoveniach do 30. septembra
bežného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen.
Inak sa na žiadosť nebude prihliadať.

Bližšie informácie o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zvolen č. 179.


 

Schválené dotácie v roku 2019

DOTACIE-2019-Zamietnuté.pdf(162.6 kB)ZAMIETNUTÉ ŽIADOSTI O DOTÁCIE PRE ROK 2019

ŽIADOSTI O DOTÁCIE PRE 1. POLROK 2019 - v kompetencii primátorky Mesta - VZN č. 179 - čl. 6 bod 3

Dokumenty potrebné pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie a vyúčtovaní dotácie podľa VZN č. 179, v roku 2019

VZOR žiadosti.rtf(286.7 kB)Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie
VZOR vyuctovanie.rtf(263.6 kB)Vzor vyúčtovania dotácie
VZOR zaverecna sprava.rtf(244.3 kB)Vzor záverečnej správy k žiadosti o poskytnutie dotácie
VZOR_Všeobecné kritériá_Priloha_4.pdf(123.8 kB)Všeobecné kritériá pre poskytovanie dotácií
VZOR_Kritériá pre oblasť SPORTU_Priloha_5.pdf(184.5 kB)Kritériá pre dotácie pre oblasť športu a mládeže

Schválené dotácie v roku 2018

DOTÁCIE pridelené v roku 2018 v kompetencii primátorky mesta v zmysle VZN č. 179, čl. 6 bod 3Úvodná stránka