Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Detské jasle

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - Detské jasle na Ul. 1. Mája       č. 161/1 vo Zvolene

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Detské jasle na Ul. 1. Mája 161/1 vo Zvolene sú určené na denný pobyt detí, ktoré ku dňu nástupu dovŕšia minimálne 8 mesiacov veku a maximálne do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce  alebo vykonáva zárobkovú činnosť. Starostlivosť a výchova v detských jasliach sa realizuje v priestranných a plne vybavených priestoroch, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám detí v tichom a bezpečnom prostredí. Súčasťou zariadenia je veľká oplotená záhrada s pieskoviskami, hojdačkami a v letnom období aj s bazénom a nafukovacím zámkom. O výchovu a starostlivosť sa stará kolektív kvalifikovaných zdravotných sestier, ktoré zabezpečujú bežné úkony starostlivosti, pravidelnosť jedla, spánku, pobytu vonku, hier a výchovy. Prostredníctvom výchov (rozumová, pracovná, hudobná, výtvarná, telesná)              a aplikáciou didaktických a manipulačných hier sú u detí rozvíjané základy poznávania, zručností, reči a myslenia. Deti si osvojujú návyky, základy správania a kolektívneho spolužitia. Zdravotné sestry a vedenie detských jasieľ spolupracuje s rodičmi.

Adaptácia dieťaťa pred umiestnením v detských jasliach

Za účelom adaptácie dieťa na pobyt v detských jasliach je možné na základe dohody  medzi rodičmi dieťaťa a vedúcou detských jaslí umiestniť dieťa v detských jasliach aj pred dňom, ktorý je v rozhodnutí stanovený ako deň nástupu, a to najskôr päť pracovných dní pred dňom nástupu na  „adaptačný pobyt “. Adaptačný pobyt dieťaťa v detských jasliach sa realizuje v spolupráci s rodičmi dieťaťa, prípadne aj v ich prítomnosti.

Kapacita zariadenia: 27 detí
Žiadosť o umiestnenie dieťaťa eviduje vedúca detských jaslí.

Bližšie podmienky, rozsah a úhrady za starostlivosť poskytovanú v detských jasliach určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 183 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť a novelizácia č. 1 VZN č. 183.

Úhrada za služby v mestských detských jasliach.

1.  Zákonný zástupca uhrádza poplatok za starostlivosť o dieťa  v zariadení je vo výške 250,00 Eur/mesačne.

2. Výška mesačného poplatku za stravovanie dieťaťa v zariadení sa určuje vo výške 1,58  Eur/deň. Stravovanie je poskytované v rozsahu:

  • raňajky
  • desiata
  • obed
  • olovrant

3. Za adaptáciu dieťaťa v zariadení uhrádza zákonný zástupca adaptačný poplatok za starostlivosť   o dieťa a stravu poskytované v zariadení vo výške 13,00 €/deň.

 

4. Výška poplatku podľa bodu 1 tohto ustanovenia je závislá od príspevku na starostlivosť     o dieťa, ktorou štát prispieva oprávneným osobám. V prípade zmeny výšky príspevku na starostlivosť o dieťa dôjde k úprave výšky poplatku za starostlivosť o dieťa a stravu poskytované v zariadení.

5. Za adaptáciu dieťaťa v zariadení uhrádza zákonný zástupca paušálny adaptačný poplatok za starostlivosť o dieťa a stravu poskytované v zariadení vo výške 11,00 €/deň.

6. Nárok na zaplatenie poplatku za starostlivosť o dieťa umiestnené v zariadení vzniká Mestu Zvolen dňom nástupu dieťaťa do zariadenia.

7. V prípade, ak dieťa nezotrvá v zariadení počas celého kalendárneho mesiaca z dôvodu choroby alebo bude ukončený jeho pobyt v zariadení z dôvodu špecifikovaného  § 7 tohto nariadenia, zákonnému zástupcovi nevzniká nárok na vrátenie pomernej časti paušálneho poplatku za starostlivosť o dieťa umiestnené v zariadení, resp. je povinný zaplatiť plnú výšku tohto paušálneho poplatku za príslušný kalendárny mesiac.

8. V prípade prekážok v poskytovaní služby zo strany zariadenia (napríklad prázdniny, rekonštrukcie a opravy), zákonný zástupca uhrádza za starostlivosť o dieťa poplatok vo výške 62,50 €/týždeň a  za stravu poskytovanú v zariadení 1,58 Eur/deň.

  1. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje zariadenie, maximálne však do 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy, predstavuje  170 €/mesačne a  za stravu poskytovanú v zariadení 1,58 Eur/deň.
  2. Primátorka mesta Zvolen môže udeliť výnimku pre rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa), ktorému nevznikne nárok na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa na základe písomnej žiadosti o udelenie výnimky. Primátorka môže udeliť výnimku zníženia výšky úhrady maximálne do výšky 30 % z paušálneho poplatku hradeného v zariadení.
  3. Žiadateľ o udelenie výnimky podľa bodu 1 tohto ustanovenia je povinný k žiadosti predložiť nasledujúce prílohy:

a)  potvrdenie o príjmoch obidvoch rodičov (resp. zákonných zástupcov dieťaťa),

b) čestné vyhlásenie o počte nezaopatrených detí žijúcich v domácnosti so žiadateľom.

Prevádzková doba:

Pondelok:        6:00 – 16:30

Utorok:            6:00 – 16:30

Streda:            6:00 – 16:30

Štvrtok:           6:00 – 16:30

Piatok:             6:00 – 16:30

Adresa:

Detské jasle
Ul. 1. Mája č. 161/1
Vedúca: Mgr. Jana Maceková
Tel. č.: 0948 874 269
E-mail: jaslicky@zvolen.sk, jaslickyzv@gmail.com

 

 


 

Detské jasle

Detské jasleDetské jasleDetské jasleDetské jasle
Detské jasleDetské jasleDetské jasle


Úvodná stránka